Release Notes

Giới thiệu

Trang cung cấp các bản phát hành mới và mô tả các bản cập nhật cho dịch vụ CloudXCS. Để tìm hiểu chi tiết về các bản phát hành cụ thể, hãy nhấp vào liên kết trong phiên bản bên dưới.

Phiên bản

CloudXCS 3.3.0 | 05/03/2024 | EXAD

CloudXCS 3.2.0 | 12/12/2023 | Improve Performance

CloudXCS 3.0.0 | 31/07/2023 | New Dashboard

CloudXCS 2.11.0 | 09/05/2023 | Reference Agent

CloudXCS 2.10.0 | 21/02/2023 | Feedback

CloudXCS 2.9.1 | 30/09/2022 | Realtime & Dashboard